منو

تصویر روی صفحه نمایش است ارتعاشی پس از خروج از حالت خواب